Activitate 2.5.a. Sinteză pentru activități metodice


diverse instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor

Dacă e sa clasificăm evaluarea după momentul în care se realizează vorbim de  trei forme de evaluarea:


1. inițială;

2. continuă (formativă);

3. finală (sumativă/ de bilanț).

Instrumente de evaluare utilizate la disciplina Fizică 

Evaluarea iniţială


este necesară în proiectarea activității viitoare şi pentru stabilirea modalităților de intervenție care se impun; se utilizează testul de evaluare inițială, probe scrise şi verificări orale.


    
     * harta conceptuală;
     * investigaţia;
     * chestionarul; 
     * testul.
 

Evaluarea formativă


se realizează pe parcursul procesului de instruire şi are rolul de a indica unde se situează rezultatele parțiale față de cele final;  facilitează şi motivează învățarea, evidențiază progresul unui elev sau lacunele şi obstacolele în învățare, feedback-ul furnizat poate fi utilizat imediat pentru ameliorarea rezultatelor învățării.


    
     * grila de observare sistematică;
     *
fişa de lucru însoțită de chei de 
        verificare care să permită autoevaluare,
        inter-evaluare;
     * examinarea orală;
     * tehnica 3-2-1; 
     * metoda R.A.I.;  
     * autoevaluarea/inter-evaluarea;          
     * portofoliu;
     * proiectul.

Evaluarea finală


se realizează la finalul unei etape de instruire (semestru, an, ciclu de învățământ) sau la finalul studierii unui capitol; furnizează informații despre nivelul de pregătire al elevilor la sfârşitul unei etape de instruire. Cele mai întâlnite forme de evaluare sumativă sunt: lucrările scrise (tezele), testele, examenele. Evaluarea sumativă se concentrează mai ales asupra măsurării nivelului de competențe dobândite de elevi într-o perioadă mai lungă de instruire.


    
     * lucrările scrise (tezele);
    * testele;
    * examenele.

Avantajele formelor de evaluare
 

Avantajele formelor de evaluare


Dezavantajele formelor de evaluare

Evaluarea   


   iniţială

     
  - oferă profesorului cât şi elevului  posibilitatea de a avea  
   o reprezentare  cât mai exactă a  situației existente  şi a
   formula cerințele următoare;
 - pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul
   pedagogic imediat următor şi eventual a unor programe de
   remediere.                                                                                                              
                                                                                                                                                          

     
  - nu permite o apreciere globală a performanţelor elevului şi nici
   realizarea une ierarhii;
 - nu-şi propune şi nici nu poate să determine cauzele existenţei
   lacunelor în sistemul cognitiv al elevului.
                                                               

Evaluarea   


     formativă    

    
 -  permite elevului să-şi remedieze erorile şi lacunele imediat
   după apariţia ei şi înainte de declanşarea unui proces
   cumulativ;
 - oferă un feed-back rapid, reglând din mers procesul;             
 - este orientată spre ajutorul pedagogic imediat;
 - dezvoltă capacitatea de autoevaluare la elevi;
 - oferă posibilitatea de muncă diferențiată;
 - sesizează punctele critice în învăţare.

   
 - este foarte pretenţioasă, necesită o organizare riguroasă a predării, 
  a stabilirii competenţelor, a stabilirea sarcinilor, a alegerii tehnicilor de
  evaluare;
 - nu garantează de la sine că elevul a învățat;
 - recursul la evaluarea formativă este testul unei pedagogii a rigorii, a lucidităţii şi a eficienţei” (I. Cerghit).                                           
 

Evaluarea finală             

     
  - rezultatele constatate pot fi folosite pentru a
    preîntâmpinarea eventuale greşelilor la urmatoarele serii
    de elevi;
 - permite aprecieri cu privire la activitatea profesorilor, a 
   calităţii proceselor de instruire, a programelor de studii;  
 - oferă o recunoaştere socială a meritelor.
 
   
 - nu oferă suficiente informaţii despre însușirea conținutului predat de
   către elevi  sau dacă un elev stăpâneşte toate  conţinuturile esenţiale
   predate;
 - reglarea și remedierea lacunelor are efecte reduse;
 - pune accent pe competiție;
 - nu favorizează dezvoltarea capacităţii de autoevaluare la elevi;
 - nu oferă o radiografie a dificultăţilor în învăţare;
 - generează stres, teamă, anxietate. .                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                       


Prof. Sanda Baba
                     
         Timișoara