ابزار هوش تجاری در مایکروسافت

سرویس ها
SSIS
SSRS
SSAS
هوش تجاری سلف سرویس
(Power BI)   پاور بی آی   
هوش تجاری در اکسل
(Mobile Report Publisher)
 موبایل ریپورت پابلیشر
Power Pivot, Power View, Power Query, Power