Частини мови
Самостійні
Іменник
Хто?Що?
Прикметник
Який?Яка?Яке?
Дієслово
Що робить? Що зрообить? Що буде робити?
Прислівник
Де?Куди?Як?Звідки?
Займенник
Хто?Що?
Службові
Сполучник
А.але,або,та,й
Прийменник
у,до,над,про,за..
Частка
не,ні,би,же,хай